Regulamin sklepu internetowego

§ 1 Postanowienia wstępne


 1. Sklep internetowy Estrid, dostępny pod adresem internetowym estrid.com/pl, prowadzony jest przez Estrid Studios AB z siedzibą w Kungsgatan 12-14, 11143 Stockholm, szwedzki numer rejestracyjny firmy 559197-2404, adres poczty elektronicznej [email protected].

 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2 Akceptacja Regulaminu


 1. Tworząc Subskrypcję i Konto poprzez zamówienie Produktów, potwierdzasz przeczytanie, zrozumienie i akceptację Regulaminu. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszym Regulaminem, nie możesz zamawiać Produktów, założyć Konta, czy rozpocząć Subskrypcji.

§ 3 Zmiany w Regulaminie


 1. W każdej chwili możemy wprowadzić zmiany w niniejszym Regulaminie. W przypadku większych zmian, które mogą mieć na Ciebie wpływ, powiadomimy Cię o tym w wiadomości e-mail. Poinformujemy Cię wtedy, że ważne jest, aby wyrazić sprzeciw jeśli nie akceptujesz wprowadzonych zmian. Jeśli nie otrzymamy takiego sprzeciwu w ciągu trzydziestu (30) dni kalendarzowych po ogłoszeniu wprowadzenia zmian, automatycznie uznamy, że akceptujesz te zmiany. Uznamy, że akceptujesz zmiany również w przypadku zawarcia z nami umowy na Produkty, na przykład jeśli kontynuujesz zamawianie Produktów w ramach Subskrypcji po wprowadzeniu przez nas nowych warunków regulaminu Najnowsza wersja Regulaminu jest zawsze dostępna na naszej Stronie.

§ 4 Definicje


 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 2. Sprzedawca - Estrid Studios AB z siedzibą w Kungsgatan 12-14, 11143 Stockholm, szwedzki numer rejestracyjny firmy 559197-2404, („Estrid”, „my”, „nas”, „nam", „nami", „nasze" lub „nasz”).

 3. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym estrid.com/pl.

 5. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 6. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

 7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 8. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 9. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

 10. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 12. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 13. Subskrypcja - usługa subskrypcji ofiarowana na Stronie Sklepu.

 14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 15. Funkcje - oznaczają łącznie Stronę Sklepu, Twoje Konto, Subskrypcję i Produkty.

§ 5 Kontakt ze Sklepem


 1. Adres Siedziby: Kungsgatan 12-14, 11143 Stockholm, Szwecja

 2. Adres e-mail Sprzedawcy: [email protected]

 3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie, a także za pośrednictwem czatu na stronie (znajdziesz go na estrid.com) w dni powszednie w godzinach pracy lub przez media społecznościowe (Instagram @heyestrid or Facebook @Estrid).

§ 6 Wymagania techniczne


 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień, niezbędne są:
  a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),c. włączona obsługa plików cookies.

§ 7 Informacje ogólne


 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 9 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 5. W przypadku Umowy obejmującej Subskrypcję usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.

 6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§ 8 Korzystanie z Funkcji


 1. Nie możesz zamawiać Produktów ani korzystać z żadnej z Funkcji, jeśli masz mniej niż osiemnaście (18) lat, chyba że masz prawne pozwolenie od swojego opiekuna prawnego.

 2. Produkty można zamawiać wyłącznie na adres dostawy w Szwecji, Norwegii, Finlandii, Danii, Niemczech, Austrii, Polsce, Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii, Holandii, Irlandii, Hiszpania lub Włochy.

 3. Zastrzegamy sobie prawo do powstrzymania się od zawarcia umowy, bez podania przyczyn takiej decyzji.

 4. Korzystając z Funkcji, należy zawsze przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa, regulacji i zamówień publicznych. Użytkownik nie będzie uzyskiwał dostępu do Strony w inny sposób niż za pośrednictwem interfejsów publicznych (API) dostarczonych przez nas, lub w inny sposób wyraźnie autoryzowany w niniejszym Regulaminie. Nie możesz korzystać z Funkcji w sposób sprzeczny z prawami i interesami naszymi lub osób trzecich.

 5. Zgadzasz się przestrzegać wszystkich instrukcji i zaleceń dostarczanych przez nas od czasu do czasu. Zgadzasz się ponosić odpowiedzialność za wszystkie działania, które mają miejsce w ramach Twojego Konta. Poświadczenia do Twojego Konta muszą być zawsze bezpieczne i nie wolno Ci udostępniać danych dotyczących Twojego Konta stronom trzecim. Jeśli podejrzewasz, że Twoje Konto lub Twoje dane uwierzytelniające były lub są używane przez stronę trzecią, musisz niezwłocznie skontaktować się z nami, korzystając z dowolnych Informacji Kontaktowych.

 6. Jesteśmy uprawnieni do odrzucenia lub zmiany Twojego zamówienia i zamknięcia Twojego Konta w przypadku, gdy podczas tworzenia Konta podasz nam nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne informacje. Ma to również zastosowanie, jeśli nie przestrzegasz niniejszego Regulaminy (na przykład nie płacąc za Produkty na czas) lub innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych zdarzeń, skontaktujemy się z Tobą i poprosimy o naprawienie naruszenia niniejszego Regulaminu.

§ 9 Zakładanie Konta w Sklepie


 1. W celu zamówienia Produktów należy założyć Konto. Konto tworzone jest automatycznie przy pierwszym zamówieniu Produktów i można je również założyć bez konieczności wykupywania Subskrypcji. Nie możesz przenosić Konta na inne osoby i możesz założyć tylko jedno (1) Konto.

 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 5.

 5. Program polecania Estrid - Jeśli masz konto, możesz uczestniczyć w Programie polecania Estrid i udostępniać swój osobisty link polecający, który znajdziesz na swoim koncie. Program polecania oferuje korzyści zarówno osobie wysyłającej, jak i otrzymującej link. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zachęt, dostępności i warunków Programu poleceń bez uprzedniego poinformowania użytkownika.

§ 10 Produkty


 1. Naszą podstawową ofertą produktową jest Zestaw Startowy oraz wymienne ostrza oferowane w ramach Subskrypcji. Estrid oferuje również bezpłatne akcesoria do maszynek do golenia i produkty do pielęgnacji ciała, dostępne w ramach jednorazowych przesyłek i na zasadzie subskrypcji („Produkty”, każdy z nich „Produkt”). Więcej informacji o Produktach można znaleźć na Stronie.

 2. Wszystkie treści na Stronie są przeznaczone do prywatnej wiedzy lub potrzeb informacyjnych. Opisy maszynek Estrid nie zostały zweryfikowane przez Szwedzką Agencję Leków. Opisy składników, trwałości i inne przepisy są podane w odniesieniu do oryginalnego produktu.

 3. Wszystkie Produkty muszą być używane zgodnie z instrukcjami, środkami ostrożności i wytycznymi, które są do nich dołączone. Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że produkt nie zawiera niczego, na co masz uczulenie.

 4. Wszystkie Produkty na Stronie, w tym wszystkie dostarczane przez nas próbki, są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego. O ile nie określono inaczej, zastrzegamy sobie prawo do wymiany, wstrzymania lub modyfikacji dowolnego Produktu, który oferujemy w sprzedaży lub jako część kolekcji, bez wcześniejszego powiadomienia Ciebie jako klienta.

 5. Ponieważ ustawienia kolorów urządzenia, z którego korzystasz, mogą wpływać na kolory obrazów na Stronie, nie gwarantujemy, że kolory zdjęć Produktów na Stronie są realistyczne.

 6. Opinie o produktach są zbierane i wyświetlane na stronie internetowej w przypadku wybranych produktów. Autorami opinii o produktach są klienci zweryfikowani na podstawie adresu e-mail i historii zamówień.

§ 11 Subskrypcja


 1. Zamawiając zestaw startowy, zawierasz umowę subskrypcji na uzupełnianie zapasu żyletek i innych wybranych produktów. Oferta subskrypcji obejmuje różną częstotliwość dostaw (np. 30, 60, 90 lub 120 dni między kolejnymi dostawami) lub cykl roczny, w którym jednorazowo dostarczany jest zapas produktów na cały rok. Opcje subskrypcji dostępne na stronie internetowej mogą ulegać zmianom. Częstotliwość subskrypcji lub nadchodzące terminy dostaw można zmienić w dowolnej chwili z poziomu konta.

 2. Możesz zmienić model Subskrypcji i/lub anulować Subskrypcję, wprowadzając zmiany na swoim Koncie lub kontaktując się z nami używając naszych Informacji Kontaktowych. Wszelkie zmiany muszą być dokonane co najmniej 24 godziny przed realizacją kolejnego zamówienia Produktów. Jeżeli Subskrypcja nie została anulowana lub zmieniona w terminie, zostanie automatycznie odnowiona.

 3. Poprzez zamówienie Subskrypcji zgadzasz się, że możemy pobierać płatności za automatyczne zamówienia Subskrypcji bez dodatkowej zgody do momentu rozwiązania umowy Subskrypcji. Ceny za te zamówienia będą odpowiadały cenom podanym na stronie internetowej w momencie zawarcia przez użytkownika umowy z nami.

§ 12 Zamawianie Produktów


 1. Prosimy o zamawianie Produktów zgodnie z instrukcjami na Stronie.

 2. Potwierdzenie Twojego zamówienia nastąpi z naszej strony kiedy wyślemy Ci wiadomość e-mail, która oznacza, że przyjęliśmy Twoje zamówienie i zostanie w tym momencie zawarta między Tobą a nami umowa. Jeśli nie będziemy w stanie potwierdzić Twojego zamówienia, poinformujemy Cię o tym pisemnie i nie obciążymy Cię żadnymi opłatami. Możesz wycofać swoje zamówienie do czasu jego potwierdzenia i masz prawo do otrzymania zwrotu wszelkich płatności dokonanych na rzecz Estrid w związku z takim wycofanym zamówieniem.

§ 13 Dostawa Produktów


 1. Dodanie jakichkolwiek Produktów na Stronie w określonym czasie nie oznacza ani nie gwarantuje, że Produkty te będą dostępne w dowolnym momencie.

 2. Standardowy czas dostawy podany jest na Stronie oraz w potwierdzeniu zamówienia. W szczycie sezonu i wyprzedaży dostawa może potrwać dłużej.

 3. Podczas procesu składania zamówienia poinformujemy Cię, kiedy Twoje zamówienie zostało otrzymane i kiedy Produkty zostały wysłane, w tym wszelkie towary czy treści cyfrowe z nimi związane. Informacje dotyczące automatycznych zamówień Subskrypcji można znaleźć na swoim Koncie.

 4. Dostawa odbywa się za pośrednictwem standardowej usługi pocztowej na danym rynku.

 5. Niektóre alternatywy mogą wiązać się z kosztem transportu, który w takim przypadku jest wyraźnie określony podczas składania zamówienia. Przewidywany czas dostawy także jest określany podczas procesu składania zamówienia. Pamiętaj, że małe paczki są dostarczane do skrzynki pocztowej na Twój zarejestrowany adres wysyłki, a duże paczki są dostarczane do najbliższego punktu odbioru, który poinformuje Cię o odbiorze paczki.

 6. Mamy prawo obciążyć Cię kosztami powstałymi w przypadku nieodebrania zamówionych Produktów na czas z miejsca dostawy po dostarczeniu Produktów.

 7. W przypadku wyczerpania się Produktu w magazynie, zastrzegamy sobie prawo do niedostarczenia Produktu w określonym czasie dostawy lub anulowania zamówienia. Jeśli już zamówiłeś Produkt, którego nie ma w magazynie, zaoferujemy Ci zwrot pieniędzy.

§ 14 Ceny i Płatości


 1. Musisz uiścić odpowiednie opłaty mające zastosowanie w przypadku wybranych Produktów określone i opisane na Stronie. Ceny Produktów są określone na Stronie i zawierają wszelkie wyraźnie określone koszty dostawy, podatek od wartości dodanej (VAT) i inne opłaty i podatki (jeśli mają zastosowanie). Cena dostarczonych Państwu Produktów to cena wskazana na stronie zamówienia podczas składania zamówienia.

 2. Mamy prawo do zmiany cen Produktów, dlatego obowiązujące ceny będą okresowo umieszczane na Stronie. W przypadku zamówień złożonych przed zmianą cen na Stronie, do tego konkretnego zamówienia będą miały zastosowanie ceny podane w potwierdzeniu zamówienia. Kontynuując zamawianie Produktów po wejściu w życie zmian cen, wyrażasz zgodę na bycie zobowiązaną nowymi cenami.

 3. Płatności za Produkty można dokonać zgodnie z poniższymi zasadami:a. Rozwiązania płatnicze różnią się w zależności od rynku, a formy płatności, które są dostępne dla Ciebie są widoczne podczas procesu realizacji transakcji. Możesz dowiedzieć się więcej o różnych opcjach płatności na Twoim rynku tutaj.b. W zależności od tego, z usług którego dostawcy płatności skorzystasz, zastosowanie będą miały warunki zewnętrznego podmiotu przetwarzającego/dostawcy. Zewnętrzny podmiot przetwarzający/dostawca może poprosić Cię o podanie tożsamości, a także ściągnąć raporty o Twojej zdolności kredytowej. W przypadku, gdy skorzystamy do płatności z usług strony trzeciej, nie będziemy mieć dostępu do żadnych informacji dotyczących płatności ani nie będziemy ich przechowywać.c. Produkty mogą być opłacane kartą kredytową lub debetową i musisz upewnić się, że na używanej karcie znajdują się wystarczające środki w momencie, w którym zostanie dokonana płatność. Musisz dbać o dokładność i aktualność informacji o płatnościach, co możesz zrobić za pośrednictwem zakładki Konto na Stronie.d. Możemy wystawiać faktury za Produkty z wyprzedzeniem lub po fakcie, z częstotliwością ustaloną za okres objęty umową. Zgadzasz się na wystawianie przez nas faktur elektronicznych, które będą wysyłane na adres e-mail podany na Twoim Koncie. Musisz udostępniać dokładne i aktualne informacje dotyczące płatności, m.in. adres e-mail.e. Zgadzasz się zapłacić w określonym terminie za wybraną przez siebie metodę płatności. Mamy prawo zamknąć Twoje Konto i/lub wstrzymać wysyłkę Produktów do czasu uregulowania przez Ciebie wszystkich należnych opłat. Płatność po terminie może wiązać się z dodatkowymi opłatami za zwłokę i odsetkami zgodnymi z warunkami dostawcy płatności.f. Zgadzasz się, że możemy pobierać płatności za automatyczne zamówienia subskrypcji bez dalszego zatwierdzania, dopóki nie wypowiesz swojej umowy subskrypcji. Ceny tych zamówień będą odpowiadać cenom podanym na Stronie internetowej w momencie zawarcia z nami umowy.

§ 15 Prawo odstąpienia od umowy


 1. Konsument może w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Konsument ma również prawo do odstąpienia od umowy w związku ze zmianą modelu Subskrypcji.

 2. Użytkownik może zmienić model swojej Subskrypcji i/lub zakończyć Subskrypcję poprzez wprowadzenie zmian na swoim Koncie lub kontaktując się z nami za pośrednictwem naszych Danych Kontaktowych. Wszelkie zmiany muszą być dokonane co najmniej 24 godziny przed realizacją kolejnego zamówienia Produktów. Jeśli Subskrypcja nie zostanie zakończona lub zmieniona w odpowiednim czasie, zostanie ona automatycznie odnowiona.

 3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w formie wyraźnego pisemnego oświadczenia, kontaktując się z nami za pośrednictwem naszych Informacji Kontaktowych.

 4. Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz informację dotyczącą wykorzystania przysługującego Ci prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 5. Skutki odstąpienia od umowy:a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.b. Jeżeli jesteś konsumentem i odstępujesz od zawartej z nami umowy, zwrócimy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę) pod warunkiem, że Produkty zostaną zwrócone w stanie niezmienionym bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu. Ze względów higienicznych, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku zerwania z Produktu plomby. W takich przypadkach dokonamy potrącenia kwoty odpowiadającej wartości danego Produktu. Zwroty będą przetwarzane przy użyciu tych samych środków płatności, których użyłaś/eś do początkowej transakcji.c. Wszelkie otrzymane Produkty, za które chcesz dostać zwrot pieniędzy, muszą zostać przez Ciebie zwrócone. Produkty, które chcesz zwrócić, powinny zostać zwrócone bez zbędnej zwłoki i w żadnym wypadku nie później niż czternaście (14) dni kalendarzowych od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o odstąpieniu lub do momentu otrzymania przez nas dowodu, że Produkty zostały przez Ciebie odesłane najszybciej jak było to możliwe.d. Aby zwrócić Produkty, należy je wysłać (łącznie z paragonem lub innym dowodem zakupu) na następujący adres: Mainfreight Warehousing Zaltbommel, Wildemanweg 2, 5301 LT, Zaltbommel, Holandia. W przypadku zwrotu Produktów musisz pokryć koszty wysyłki.e. Jeśli skorzystasz z prawa do odstąpienia od umowy w związku ze zmianą modelu Subskrypcji, Twoja Subskrypcja powróci do ostatniego modelu, który miałaś/eś przed zmianą.f. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.g. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.h. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.i. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 6. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,c. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,d. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,e. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 16 Reklamacja i gwarancja


 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady istniejące w chwili odbioru Produktów. Nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wady spowodowane przez Klienta, na przykład w przypadku nieprzestrzegania instrukcji konserwacji lub niewłaściwego obchodzenia się z Produktami.

 4. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

 5. Produkty są uważane za wadliwe na przykład w następujących przypadkach:a. Nie są zgodne z tym, co uzgodniliśmy w niniejszej Umowie lub co w inny sposób wynika z obowiązujących przepisów.b. Nie poinformowaliśmy Cię o szczegółach dotyczących Produktów, o których wiemy lub powinniśmy byli wiedzieć, i o których można racjonalnie oczekiwać, że zostaniesz poinformowany, jeśli można założyć, że takie zaniechanie poinformowania wpłynęło na Twoją decyzję dotyczącą zakupu.c. Są w gorszym stanie, niż można by się spodziewać na podstawie ceny, dacie produkcji i innych cechach.

 6. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

 7. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

 8. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni informując o tym Klienta drogą mailową.

 9. W przypadku wykrycia wad możesz:a. Wstrzymać płatność na tyle wysoką, aby stanowiła zabezpieczenie roszczenia.b. Wymagać nowej przesyłki, co oznacza, że otrzymasz inne Produkty o tej samej wartości.c. Wymagać obniżenia ceny.d. Wypowiedzieć umowę, jeśli wada ma dla Ciebie istotne znaczenie.

§ 17 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń


 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 18 Zastrzeżenie


 1. Zastrzegamy sobie prawo do wszelkich błędów na Stronie, w tym między innymi jeśli chodzi o opisy produktów, specyfikacje, niedokładne ceny, szacowanie zapasów lub inne nieprawidłowe informacje. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania oczywistych błędów oraz do odpowiedniej zmiany lub aktualizacji informacji na Stronie w dowolnym momencie.

 2. Obrazy lub inne elementy wizualne na Stronie służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i nie gwarantujemy idealnego odzwierciedlenia rzeczywistej wielkości ani dokładnego wyglądu, pochodzenia czy funkcji Produktów. Proszę zapoznać się z potwierdzeniem zamówienia, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat pojemności zamówionych Produktów.

§ 19 Opóźnienia


 1. Może się zdarzyć, że nie uda nam się dostarczyć Produktów w uzgodnionym między nami terminie (i to nie Ty spowodowałaś/eś to opóźnienie). W przypadku takiego opóźnienia możesz:a. Wstrzymać płatność lub zażądać zwrotu pieniędzy za zamówienie.b. Wypowiedzieć umowę.

§ 20 Usługi stron trzecich


 1. Czasami polegamy na usługach stron trzecich i/lub dostawcach produktów. Tacy dostawcy działają poza naszą rozsądną kontrolą i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane przez działanie lub zaniechanie, które można im przypisać.

§ 21 Wady i opóźnienia poza naszą kontrolą


 1. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia i wady pozostające poza naszą kontrolą. Jeśli nasi dostawcy będą opóźnieni z powodu zdarzenia pozostającego poza naszą kontrolą, skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe, aby Cię o tym powiadomić i podejmiemy kroki w celu zminimalizowania skutków opóźnienia. Pod warunkiem, że to zrobimy, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za wady i opóźnienia spowodowane zdarzeniem, ale jeśli istnieje ryzyko istotnej wady lub opóźnienia, możesz skontaktować się z nami, aby rozwiązać umowę i otrzymać zwrot pieniędzy za wszelkie Produkty, za które została wniesiona opłata, a nie dotarły do Ciebie.

§ 22 Dane osobowe w Sklepie internetowym


 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 23 Własność i prawa własności intelektualnej


 1. Strona jest własnością Estrid i jest zarządzana przez Estrid. Wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe, nazwy handlowe, logo i inne prawa własności intelektualnej lub przemysłowej, które posiadamy i wykorzystujemy, a także te prezentowane w Funkcjach (w tym tytuły, grafiki, ikony, skrypty, kody źródłowe itp.) są naszą własnością lub własnością strony trzeciej w postaci licencjodawców i nie wolno jej powielać, rozpowszechniać, sprzedawać, używać, modyfikować, kopiować, ograniczać ani wykorzystywać (w całości lub w części) bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Żadne prawa własności intelektualnej nie zostaną przekazane użytkownikowi ani żadnej stronie trzeciej zgodnie z niniejszym Regulaminem, ani w żaden inny sposób w związku z zamówieniem Produktów lub korzystaniem z innych Funkcji.

 2. Nie wolno manipulować, próbować uzyskać nieautoryzowanego dostępu, modyfikować, włamywać się, naprawiać ani dostosowywać w żaden inny sposób do jakichkolwiek celów żadnego z naszych materiałów, sprzętu, kodów źródłowych czy informacji.

 3. Produkty i inne informacje, w tym wszystkie powiązane prawa własności intelektualnej, dostarczone i udostępnione przez nas, pozostają naszą wyłączną własnością. Nie możesz wykorzystywać naszej wyłącznej własności do celów komercyjnych lub jakichkolwiek innych bez naszej pisemnej zgody.

§ 24 Postanowienia końcowe


 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz europejskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Nu får du belöning när du bjuder in vänner!

Värva dina vänner! De får ett kostnadsfritt resefodral och du får 69 SEK i rabatt på din nästa prenumeration.