Regulamin sklepu internetowego

§ 1 Postanowienia wstępne


 1. Sklep internetowy Estrid, dostępny pod adresem internetowym estrid.com/pl, prowadzony jest przez Estrid Sweden AB z siedzibą w Kungsgatan 12-14, 11143 Stockholm, szwedzki numer rejestracyjny firmy 559197-2404, adres poczty elektronicznej [email protected].

 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do KonsumentĂłw i okreƛla zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy SprzedaĆŒy na odlegƂoƛć za poƛrednictwem Sklepu.

§ 2 Akceptacja Regulaminu


 1. Tworząc Subskrypcję i Konto poprzez zamĂłwienie ProduktĂłw, potwierdzasz przeczytanie, zrozumienie i akceptację Regulaminu. Jeƛli nie zgadzasz się z niniejszym Regulaminem, nie moĆŒesz zamawiać ProduktĂłw, zaƂoĆŒyć Konta, czy rozpocząć Subskrypcji.

§ 3 Zmiany w Regulaminie


 1. W kaĆŒdej chwili moĆŒemy wprowadzić zmiany w niniejszym Regulaminie. W przypadku większych zmian, ktĂłre mogą mieć na Ciebie wpƂyw, powiadomimy Cię o tym w wiadomoƛci e-mail. Poinformujemy Cię wtedy, ĆŒe waĆŒne jest, aby wyrazić sprzeciw jeƛli nie akceptujesz wprowadzonych zmian. Jeƛli nie otrzymamy takiego sprzeciwu w ciągu trzydziestu (30) dni kalendarzowych po ogƂoszeniu wprowadzenia zmian, automatycznie uznamy, ĆŒe akceptujesz te zmiany. Uznamy, ĆŒe akceptujesz zmiany rĂłwnieĆŒ w przypadku zawarcia z nami umowy na Produkty, na przykƂad jeƛli kontynuujesz zamawianie ProduktĂłw w ramach Subskrypcji po wprowadzeniu przez nas nowych warunkĂłw regulaminu Najnowsza wersja Regulaminu jest zawsze dostępna na naszej Stronie.

§ 4 Definicje


 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpoƛrednio z jej dziaƂalnoƛcią gospodarczą lub zawodową.

 2. Sprzedawca - Estrid Sweden AB z siedzibą w Kungsgatan 12-14, 11143 Stockholm, szwedzki numer rejestracyjny firmy 559197-2404, („Estrid”, „my”, „nas”, „nam", „nami", „nasze" lub „nasz”).

 3. Klient - osoba fizyczna posiadająca peƂną zdolnoƛć do czynnoƛci prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące takĆŒe osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolnoƛć do czynnoƛci prawnych, dokonująca zakupĂłw za poƛrednictwem Sklepu.

 4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym estrid.com/pl.

 5. Umowa zawarta na odlegƂoƛć - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odlegƂoƛć (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecnoƛci stron, z wyƂącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby ƛrodków porozumiewania się na odlegƂoƛć do chwili zawarcia umowy wƂącznie.

 6. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

 7. ZamĂłwienie - oƛwiadczenie woli Klienta skƂadane za pomocą Formularza ZamĂłwienia i zmierzające bezpoƛrednio do zawarcia Umowy SprzedaĆŒy Produktu lub ProduktĂłw ze Sprzedawcą.

 8. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o zƂoĆŒonych przez niego ZamĂłwieniach w Sklepie.

 9. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umoĆŒliwiający utworzenie Konta.

 10. Formularz zamĂłwienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umoĆŒliwiający zƂoĆŒenie ZamĂłwienia, w szczegĂłlnoƛci poprzez dodanie ProduktĂłw do Koszyka oraz okreƛlenie warunkĂłw Umowy SprzedaĆŒy, w tym sposobu dostawy i pƂatnoƛci.

 11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w ktĂłrym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a takĆŒe istnieje moĆŒliwoƛć ustalenia i modyfikacji danych ZamĂłwienia, w szczegĂłlnoƛci iloƛci produktĂłw.

 12. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usƂuga będąca przedmiotem Umowy SprzedaĆŒy między Klientem a Sprzedawcą.

 13. Subskrypcja - usƂuga subskrypcji ofiarowana na Stronie Sklepu.

 14. Umowa SprzedaĆŒy - umowa sprzedaĆŒy Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za poƛrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę SprzedaĆŒy rozumie się teĆŒ - stosowanie do cech Produktu - umowę o ƛwiadczenie usƂug i umowę o dzieƂo.

 15. Funkcje - oznaczają Ƃącznie Stronę Sklepu, Twoje Konto, Subskrypcję i Produkty.

§ 5 Kontakt ze Sklepem


 1. Adres Siedziby: Kungsgatan 12-14, 11143 Stockholm, Szwecja

 2. Adres e-mail Sprzedawcy: [email protected]

 3. Klient moĆŒe porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresĂłw podanych w niniejszym paragrafie, a takĆŒe za poƛrednictwem czatu na stronie (znajdziesz go na estrid.com) w dni powszednie w godzinach pracy lub przez media spoƂecznoƛciowe (Instagram @heyestrid or Facebook @Estrid).

§ 6 Wymagania techniczne


 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz skƂadania zamówieƄ, niezbędne są:
  a. urządzenie koƄcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

  b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

  c. wƂączona obsƂuga plików cookies.

§ 7 Informacje ogólne


 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialnoƛci za zakƂócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siƂą wyĆŒszą, niedozwolonym dziaƂaniem osĂłb trzecich lub niekompatybilnoƛcią Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakƂadania Konta. SkƂadanie zamĂłwieƄ przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu moĆŒliwe jest albo po zaƂoĆŒeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 9 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umoĆŒliwiających realizację ZamĂłwienia bez zakƂadania Konta.

 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich zƂotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 4. Na koƄcową (ostateczną) kwotę do zapƂaty przez Klienta skƂada się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opƂaty za transport, dostarczenie i usƂugi pocztowe), o ktĂłrej Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie skƂadania ZamĂłwienia, w tym takĆŒe w chwili wyraĆŒenia woli związania się Umową SprzedaĆŒy.

 5. W przypadku Umowy obejmującej Subskrypcję usƂug na czas nieoznaczony koƄcową (ostateczną) ceną jest Ƃączna cena obejmująca wszystkie pƂatnoƛci za okres rozliczeniowy.

 6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wczeƛniejsze obliczenie wysokoƛci koƄcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a takĆŒe o opƂatach za transport, dostarczenie, usƂugi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§ 8 Korzystanie z Funkcji


 1. Nie moĆŒesz zamawiać ProduktĂłw ani korzystać z ĆŒadnej z Funkcji, jeƛli masz mniej niĆŒ osiemnaƛcie (18) lat, chyba ĆŒe masz prawne pozwolenie od swojego opiekuna prawnego.

 2. Produkty moĆŒna zamawiać wyƂącznie na adres dostawy w Szwecji, Norwegii, Finlandii, Danii, Niemczech, Austrii, Polsce, Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii, Holandii, Irlandii, Hiszpania lub WƂochy.

 3. Zastrzegamy sobie prawo do powstrzymania się od zawarcia umowy, bez podania przyczyn takiej decyzji.

 4. Korzystając z Funkcji, naleĆŒy zawsze przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisĂłw prawa, regulacji i zamĂłwieƄ publicznych. UĆŒytkownik nie będzie uzyskiwaƂ dostępu do Strony w inny sposĂłb niĆŒ za poƛrednictwem interfejsĂłw publicznych (API) dostarczonych przez nas, lub w inny sposĂłb wyraĆșnie autoryzowany w niniejszym Regulaminie. Nie moĆŒesz korzystać z Funkcji w sposĂłb sprzeczny z prawami i interesami naszymi lub osĂłb trzecich.

 5. Zgadzasz się przestrzegać wszystkich instrukcji i zaleceƄ dostarczanych przez nas od czasu do czasu. Zgadzasz się ponosić odpowiedzialnoƛć za wszystkie dziaƂania, ktĂłre mają miejsce w ramach Twojego Konta. Poƛwiadczenia do Twojego Konta muszą być zawsze bezpieczne i nie wolno Ci udostępniać danych dotyczących Twojego Konta stronom trzecim. Jeƛli podejrzewasz, ĆŒe Twoje Konto lub Twoje dane uwierzytelniające byƂy lub są uĆŒywane przez stronę trzecią, musisz niezwƂocznie skontaktować się z nami, korzystając z dowolnych Informacji Kontaktowych.

 6. Jesteƛmy uprawnieni do odrzucenia lub zmiany Twojego zamĂłwienia i zamknięcia Twojego Konta w przypadku, gdy podczas tworzenia Konta podasz nam nieprawdziwe, niedokƂadne, nieaktualne lub niekompletne informacje. Ma to rĂłwnieĆŒ zastosowanie, jeƛli nie przestrzegasz niniejszego Regulaminy (na przykƂad nie pƂacąc za Produkty na czas) lub innych bezwzględnie obowiązujących przepisĂłw prawa. W przypadku wystąpienia ktĂłregokolwiek z tych zdarzeƄ, skontaktujemy się z Tobą i poprosimy o naprawienie naruszenia niniejszego Regulaminu.

§ 9 ZakƂadanie Konta w Sklepie


 1. W celu zamĂłwienia ProduktĂłw naleĆŒy zaƂoĆŒyć Konto. Konto tworzone jest automatycznie przy pierwszym zamĂłwieniu ProduktĂłw i moĆŒna je rĂłwnieĆŒ zaƂoĆŒyć bez koniecznoƛci wykupywania Subskrypcji. Nie moĆŒesz przenosić Konta na inne osoby i moĆŒesz zaƂoĆŒyć tylko jedno (1) Konto.

 2. ZaƂoĆŒenie Konta w Sklepie jest darmowe.

 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasƂa ustanowionych w Formularzu rejestracji.

 4. Klient ma moĆŒliwoƛć w kaĆŒdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytuƂu jakichkolwiek opƂat usunąć Konto poprzez wysƂanie stosownego ĆŒÄ…dania do Sprzedawcy, w szczegĂłlnoƛci za poƛrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 5.

 5. Program polecania Estrid - Jeƛli masz konto, moĆŒesz uczestniczyć w Programie polecania Estrid i udostępniać swĂłj osobisty link polecający, ktĂłry znajdziesz na swoim koncie. Program polecania oferuje korzyƛci zarĂłwno osobie wysyƂającej, jak i otrzymującej link. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zachęt, dostępnoƛci i warunkĂłw Programu poleceƄ bez uprzedniego poinformowania uĆŒytkownika.

§ 10 Produkty


 1. Naszą podstawową ofertą produktową jest Zestaw Startowy oraz wymienne ostrza oferowane w ramach Subskrypcji. Estrid oferuje rĂłwnieĆŒ bezpƂatne akcesoria do maszynek do golenia i produkty do pielęgnacji ciaƂa, dostępne w ramach jednorazowych przesyƂek i na zasadzie subskrypcji („Produkty”, kaĆŒdy z nich „Produkt”). Więcej informacji o Produktach moĆŒna znaleĆșć na Stronie.

 2. Wszystkie treƛci na Stronie są przeznaczone do prywatnej wiedzy lub potrzeb informacyjnych. Opisy maszynek Estrid nie zostaƂy zweryfikowane przez Szwedzką Agencję Leków. Opisy skƂadników, trwaƂoƛci i inne przepisy są podane w odniesieniu do oryginalnego produktu.

 3. Wszystkie Produkty muszą być uĆŒywane zgodnie z instrukcjami, ƛrodkami ostroĆŒnoƛci i wytycznymi, ktĂłre są do nich doƂączone. Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, ĆŒe produkt nie zawiera niczego, na co masz uczulenie.

 4. Wszystkie Produkty na Stronie, w tym wszystkie dostarczane przez nas prĂłbki, są przeznaczone wyƂącznie do uĆŒytku osobistego. O ile nie okreƛlono inaczej, zastrzegamy sobie prawo do wymiany, wstrzymania lub modyfikacji dowolnego Produktu, ktĂłry oferujemy w sprzedaĆŒy lub jako częƛć kolekcji, bez wczeƛniejszego powiadomienia Ciebie jako klienta.

 5. PoniewaĆŒ ustawienia kolorĂłw urządzenia, z ktĂłrego korzystasz, mogą wpƂywać na kolory obrazĂłw na Stronie, nie gwarantujemy, ĆŒe kolory zdjęć ProduktĂłw na Stronie są realistyczne.

 6. Opinie o produktach są zbierane i wyƛwietlane na stronie internetowej w przypadku wybranych produktów. Autorami opinii o produktach są klienci zweryfikowani na podstawie adresu e-mail i historii zamówieƄ.

§ 11 Subskrypcja


 1. Zamawiając zestaw startowy, zawierasz umowę subskrypcji na uzupeƂnianie zapasu ĆŒyletek i innych wybranych produktĂłw. Oferta subskrypcji obejmuje rĂłĆŒną częstotliwoƛć dostaw (np. 30, 60, 90 lub 120 dni między kolejnymi dostawami) lub cykl roczny, w ktĂłrym jednorazowo dostarczany jest zapas produktĂłw na caƂy rok. Opcje subskrypcji dostępne na stronie internetowej mogą ulegać zmianom. Częstotliwoƛć subskrypcji lub nadchodzące terminy dostaw moĆŒna zmienić w dowolnej chwili z poziomu konta.

 2. MoĆŒesz zmienić model Subskrypcji i/lub anulować Subskrypcję, wprowadzając zmiany na swoim Koncie lub kontaktując się z nami uĆŒywając naszych Informacji Kontaktowych. Wszelkie zmiany muszą być dokonane co najmniej 24 godziny przed realizacją kolejnego zamĂłwienia ProduktĂłw. JeĆŒeli Subskrypcja nie zostaƂa anulowana lub zmieniona w terminie, zostanie automatycznie odnowiona.

 3. Poprzez zamĂłwienie Subskrypcji zgadzasz się, ĆŒe moĆŒemy pobierać pƂatnoƛci za automatyczne zamĂłwienia Subskrypcji bez dodatkowej zgody do momentu rozwiązania umowy Subskrypcji. Ceny za te zamĂłwienia będą odpowiadaƂy cenom podanym na stronie internetowej w momencie zawarcia przez uĆŒytkownika umowy z nami.

§ 12 Zamawianie Produktów


 1. Prosimy o zamawianie ProduktĂłw zgodnie z instrukcjami na Stronie.

 2. Potwierdzenie Twojego zamĂłwienia nastąpi z naszej strony kiedy wyƛlemy Ci wiadomoƛć e-mail, ktĂłra oznacza, ĆŒe przyjęliƛmy Twoje zamĂłwienie i zostanie w tym momencie zawarta między Tobą a nami umowa. Jeƛli nie będziemy w stanie potwierdzić Twojego zamĂłwienia, poinformujemy Cię o tym pisemnie i nie obciÄ…ĆŒymy Cię ĆŒadnymi opƂatami. MoĆŒesz wycofać swoje zamĂłwienie do czasu jego potwierdzenia i masz prawo do otrzymania zwrotu wszelkich pƂatnoƛci dokonanych na rzecz Estrid w związku z takim wycofanym zamĂłwieniem.

§ 13 Dostawa Produktów


 1. Dodanie jakichkolwiek ProduktĂłw na Stronie w okreƛlonym czasie nie oznacza ani nie gwarantuje, ĆŒe Produkty te będą dostępne w dowolnym momencie.

 2. Standardowy czas dostawy podany jest na Stronie oraz w potwierdzeniu zamĂłwienia. W szczycie sezonu i wyprzedaĆŒy dostawa moĆŒe potrwać dƂuĆŒej.

 3. Podczas procesu skƂadania zamĂłwienia poinformujemy Cię, kiedy Twoje zamĂłwienie zostaƂo otrzymane i kiedy Produkty zostaƂy wysƂane, w tym wszelkie towary czy treƛci cyfrowe z nimi związane. Informacje dotyczące automatycznych zamĂłwieƄ Subskrypcji moĆŒna znaleĆșć na swoim Koncie.

 4. Dostawa odbywa się za poƛrednictwem standardowej usƂugi pocztowej na danym rynku.

 5. NiektĂłre alternatywy mogą wiązać się z kosztem transportu, ktĂłry w takim przypadku jest wyraĆșnie okreƛlony podczas skƂadania zamĂłwienia. Przewidywany czas dostawy takĆŒe jest okreƛlany podczas procesu skƂadania zamĂłwienia. Pamiętaj, ĆŒe maƂe paczki są dostarczane do skrzynki pocztowej na TwĂłj zarejestrowany adres wysyƂki, a duĆŒe paczki są dostarczane do najbliĆŒszego punktu odbioru, ktĂłry poinformuje Cię o odbiorze paczki.

 6. Mamy prawo obciÄ…ĆŒyć Cię kosztami powstaƂymi w przypadku nieodebrania zamĂłwionych ProduktĂłw na czas z miejsca dostawy po dostarczeniu ProduktĂłw.

 7. W przypadku wyczerpania się Produktu w magazynie, zastrzegamy sobie prawo do niedostarczenia Produktu w okreƛlonym czasie dostawy lub anulowania zamĂłwienia. Jeƛli juĆŒ zamĂłwiƂeƛ Produkt, ktĂłrego nie ma w magazynie, zaoferujemy Ci zwrot pieniędzy.

§ 14 Ceny i PƂatoƛci


 1. Musisz uiƛcić odpowiednie opƂaty mające zastosowanie w przypadku wybranych ProduktĂłw okreƛlone i opisane na Stronie. Ceny ProduktĂłw są okreƛlone na Stronie i zawierają wszelkie wyraĆșnie okreƛlone koszty dostawy, podatek od wartoƛci dodanej (VAT) i inne opƂaty i podatki (jeƛli mają zastosowanie). Cena dostarczonych PaƄstwu ProduktĂłw to cena wskazana na stronie zamĂłwienia podczas skƂadania zamĂłwienia.

 2. Mamy prawo do zmiany cen ProduktĂłw, dlatego obowiązujące ceny będą okresowo umieszczane na Stronie. W przypadku zamĂłwieƄ zƂoĆŒonych przed zmianą cen na Stronie, do tego konkretnego zamĂłwienia będą miaƂy zastosowanie ceny podane w potwierdzeniu zamĂłwienia. Kontynuując zamawianie ProduktĂłw po wejƛciu w ĆŒycie zmian cen, wyraĆŒasz zgodę na bycie zobowiązaną nowymi cenami.

 3. PƂatnoƛci za Produkty moĆŒna dokonać zgodnie z poniĆŒszymi zasadami:

  a. Rozwiązania pƂatnicze rĂłĆŒnią się w zaleĆŒnoƛci od rynku, a formy pƂatnoƛci, ktĂłre są dostępne dla Ciebie są widoczne podczas procesu realizacji transakcji. MoĆŒesz dowiedzieć się więcej o rĂłĆŒnych opcjach pƂatnoƛci na Twoim rynku tutaj.

  b. W zaleĆŒnoƛci od tego, z usƂug ktĂłrego dostawcy pƂatnoƛci skorzystasz, zastosowanie będą miaƂy warunki zewnętrznego podmiotu przetwarzającego/dostawcy. Zewnętrzny podmiot przetwarzający/dostawca moĆŒe poprosić Cię o podanie toĆŒsamoƛci, a takĆŒe ƛciągnąć raporty o Twojej zdolnoƛci kredytowej. W przypadku, gdy skorzystamy do pƂatnoƛci z usƂug strony trzeciej, nie będziemy mieć dostępu do ĆŒadnych informacji dotyczących pƂatnoƛci ani nie będziemy ich przechowywać.

  c. Produkty mogą być opƂacane kartą kredytową lub debetową i musisz upewnić się, ĆŒe na uĆŒywanej karcie znajdują się wystarczające ƛrodki w momencie, w ktĂłrym zostanie dokonana pƂatnoƛć. Musisz dbać o dokƂadnoƛć i aktualnoƛć informacji o pƂatnoƛciach, co moĆŒesz zrobić za poƛrednictwem zakƂadki Konto na Stronie.

  d. MoĆŒemy wystawiać faktury za Produkty z wyprzedzeniem lub po fakcie, z częstotliwoƛcią ustaloną za okres objęty umową. Zgadzasz się na wystawianie przez nas faktur elektronicznych, ktĂłre będą wysyƂane na adres e-mail podany na Twoim Koncie. Musisz udostępniać dokƂadne i aktualne informacje dotyczące pƂatnoƛci, m.in. adres e-mail.

  e. Zgadzasz się zapƂacić w okreƛlonym terminie za wybraną przez siebie metodę pƂatnoƛci. Mamy prawo zamknąć Twoje Konto i/lub wstrzymać wysyƂkę ProduktĂłw do czasu uregulowania przez Ciebie wszystkich naleĆŒnych opƂat. PƂatnoƛć po terminie moĆŒe wiązać się z dodatkowymi opƂatami za zwƂokę i odsetkami zgodnymi z warunkami dostawcy pƂatnoƛci.

  f. Zgadzasz się, ĆŒe moĆŒemy pobierać pƂatnoƛci za automatyczne zamĂłwienia subskrypcji bez dalszego zatwierdzania, dopĂłki nie wypowiesz swojej umowy subskrypcji. Ceny tych zamĂłwieƄ będą odpowiadać cenom podanym na Stronie internetowej w momencie zawarcia z nami umowy.

§ 15 Prawo odstąpienia od umowy


 1. Konsument moĆŒe w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu odstąpić od Umowy SprzedaĆŒy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Konsument ma rĂłwnieĆŒ prawo do odstąpienia od umowy w związku ze zmianą modelu Subskrypcji.

 2. UĆŒytkownik moĆŒe zmienić model swojej Subskrypcji i/lub zakoƄczyć Subskrypcję poprzez wprowadzenie zmian na swoim Koncie lub kontaktując się z nami za poƛrednictwem naszych Danych Kontaktowych. Wszelkie zmiany muszą być dokonane co najmniej 24 godziny przed realizacją kolejnego zamĂłwienia ProduktĂłw. Jeƛli Subskrypcja nie zostanie zakoƄczona lub zmieniona w odpowiednim czasie, zostanie ona automatycznie odnowiona.

 3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w formie wyraĆșnego pisemnego oƛwiadczenia, kontaktując się z nami za poƛrednictwem naszych Informacji Kontaktowych.

 4. Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, ĆŒe wyƛlesz informację dotyczącą wykorzystania przysƂugującego Ci prawa do odstąpienia od umowy przed upƂywem terminu do odstąpienia od umowy.

 5. Skutki odstąpienia od umowy:

  a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odlegƂoƛć Umowę uwaĆŒa się za niezawartą.

  b. JeĆŒeli jesteƛ konsumentem i odstępujesz od zawartej z nami umowy, zwrĂłcimy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie pƂatnoƛci (w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztĂłw wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niĆŒ najtaƄszy zwykƂy sposĂłb dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę) pod warunkiem, ĆŒe Produkty zostaną zwrĂłcone w stanie niezmienionym bez zbędnej zwƂoki, nie pĂłĆșniej niĆŒ w terminie czternastu (14) dni od dnia, w ktĂłrym otrzymaliƛmy powiadomienie o odstąpieniu. Ze względĂłw higienicznych, prawo do odstąpienia od umowy nie przysƂuguje w przypadku zerwania z Produktu plomby. W takich przypadkach dokonamy potrącenia kwoty odpowiadającej wartoƛci danego Produktu. Zwroty będą przetwarzane przy uĆŒyciu tych samych ƛrodkĂłw pƂatnoƛci, ktĂłrych uĆŒyƂaƛ/eƛ do początkowej transakcji.

  c. Wszelkie otrzymane Produkty, za ktĂłre chcesz dostać zwrot pieniędzy, muszą zostać przez Ciebie zwrĂłcone. Produkty, ktĂłre chcesz zwrĂłcić, powinny zostać zwrĂłcone bez zbędnej zwƂoki i w ĆŒadnym wypadku nie pĂłĆșniej niĆŒ czternaƛcie (14) dni kalendarzowych od dnia, w ktĂłrym zostaliƛmy poinformowani o Twojej decyzji o odstąpieniu lub do momentu otrzymania przez nas dowodu, ĆŒe Produkty zostaƂy przez Ciebie odesƂane najszybciej jak byƂo to moĆŒliwe.

  d. Aby zwrĂłcić Produkty, naleĆŒy je wysƂać (Ƃącznie z paragonem lub innym dowodem zakupu) na następujący adres: Mainfreight Warehousing Zaltbommel, Wildemanweg 2, 5301 LT, Zaltbommel, Holandia. W przypadku zwrotu ProduktĂłw musisz pokryć koszty wysyƂki.

  e. Jeƛli skorzystasz z prawa do odstąpienia od umowy w związku ze zmianą modelu Subskrypcji, Twoja Subskrypcja powróci do ostatniego modelu, który miaƂaƛ/eƛ przed zmianą.

  f. Zwrotu pƂatnoƛci Sprzedawca dokona przy uĆŒyciu takich samych metod pƂatnoƛci, jakie zostaƂy przez Konsumenta uĆŒyte w pierwotnej transakcji, chyba ĆŒe Konsument wyraĆșnie zgodziƂ się na inne rozwiązanie, ktĂłre nie będzie się wiązaƂo dla niego z ĆŒadnymi kosztami.

  g. Sprzedawca moĆŒe wstrzymać się ze zwrotem pƂatnoƛci do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesƂania, w zaleĆŒnoƛci od tego, ktĂłre zdarzenie nastąpi wczeƛniej.

  h. Konsument ponosi bezpoƛrednie koszty zwrotu Produktu, takĆŒe koszty zwrotu Produktu, jeƛli ze względu na swĂłj charakter Produkt ten nie mĂłgƂ zostać w zwykƂym trybie odesƂany pocztą.

  i. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartoƛci Produktu wynikające z korzystania z niego w sposĂłb inny niĆŒ byƂo to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 6. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odlegƂoƛć nie przysƂuguje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

  a. w ktĂłrej przedmiotem ƛwiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wedƂug specyfikacji Konsumenta lub sƂuĆŒÄ…ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

  b. w ktĂłrej przedmiotem ƛwiadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, ktĂłrej po otwarciu opakowania nie moĆŒna zwrĂłcić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względĂłw higienicznych, jeĆŒeli opakowanie zostaƂo otwarte po dostarczeniu,

  c. w ktĂłre przedmiotem ƛwiadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krĂłtki termin przydatnoƛci do uĆŒycia,

  d. o ƛwiadczenie usƂug, jeĆŒeli Sprzedawca wykonaƂ w peƂni usƂugę za wyraĆșną zgodą Konsumenta, ktĂłry zostaƂ poinformowany przez rozpoczęciem ƛwiadczenia, ĆŒe po speƂnieniu ƛwiadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

  e. w ktĂłrym cena lub wynagrodzenie zaleĆŒy od wahaƄ na rynku finansowym, nad ktĂłrym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i ktĂłre mogą wystąpić przed upƂywem terminu do odstąpienia od Umowy,

  f. w której przedmiotem ƛwiadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozƂącznie poƂączone z innymi rzeczami.

§ 16 Reklamacja i gwarancja


 1. Umową SprzedaĆŒy objęte są nowe Produkty.

 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialnoƛć za wszelkie wady istniejące w chwili odbioru Produktów. Nie ponosi odpowiedzialnoƛci za jakiekolwiek wady spowodowane przez Klienta, na przykƂad w przypadku nieprzestrzegania instrukcji konserwacji lub niewƂaƛciwego obchodzenia się z Produktami.

 4. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

 5. Produkty są uwaĆŒane za wadliwe na przykƂad w następujących przypadkach:

  a. Nie są zgodne z tym, co uzgodniliƛmy w niniejszej Umowie lub co w inny sposób wynika z obowiązujących przepisów.

  b. Nie poinformowaliƛmy Cię o szczegóƂach dotyczących ProduktĂłw, o ktĂłrych wiemy lub powinniƛmy byli wiedzieć, i o ktĂłrych moĆŒna racjonalnie oczekiwać, ĆŒe zostaniesz poinformowany, jeƛli moĆŒna zaƂoĆŒyć, ĆŒe takie zaniechanie poinformowania wpƂynęƂo na Twoją decyzję dotyczącą zakupu.

  c. Są w gorszym stanie, niĆŒ moĆŒna by się spodziewać na podstawie ceny, dacie produkcji i innych cechach.

 6. Reklamację naleĆŒy zgƂosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

 7. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzƂy opis wady, okolicznoƛci (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta skƂadającego reklamację, oraz ĆŒÄ…danie Klienta w związku z wadą towaru.

 8. Sprzedawca ustosunkuje się do ĆŒÄ…dania reklamacyjnego niezwƂocznie, nie pĂłĆșniej niĆŒ w terminie 14 dni informując o tym Klienta drogą mailową.

 9. W przypadku wykrycia wad moĆŒesz:

  a. Wstrzymać pƂatnoƛć na tyle wysoką, aby stanowiƂa zabezpieczenie roszczenia.

  b. Wymagać nowej przesyƂki, co oznacza, ĆŒe otrzymasz inne Produkty o tej samej wartoƛci.

  c. Wymagać obniĆŒenia ceny.

  d. Wypowiedzieć umowę, jeƛli wada ma dla Ciebie istotne znaczenie.

§ 17 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeƄ


 1. SzczegóƂowe informacje dotyczące moĆŒliwoƛci skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobĂłw rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeƄ oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzecznikĂłw konsumentĂłw, organizacji spoƂecznych, do ktĂłrych zadaƄ statutowych naleĆŒy ochrona konsumentĂłw, WojewĂłdzkich InspektoratĂłw Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i KonsumentĂłw: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 2. Konsument posiada następujące przykƂadowe moĆŒliwoƛci skorzystania z pozasądowych sposobĂłw rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeƄ:

  a. Konsument uprawniony jest do zwrĂłcenia się do staƂego polubownego sądu konsumenckiego, o ktĂłrym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z pĂłĆșn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikƂego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

  b. Konsument uprawniony jest do zwrĂłcenia się do wojewĂłdzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z pĂłĆșn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakoƄczenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

  c. Konsument moĆŒe uzyskać bezpƂatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając takĆŒe z bezpƂatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentĂłw lub organizacji spoƂecznej, do ktĂłrej zadaƄ statutowych naleĆŒy ochrona konsumentĂłw (m.in. Federacja KonsumentĂłw, Stowarzyszenie KonsumentĂłw Polskich).

§ 18 ZastrzeĆŒenie


 1. Zastrzegamy sobie prawo do wszelkich bƂędów na Stronie, w tym między innymi jeƛli chodzi o opisy produktów, specyfikacje, niedokƂadne ceny, szacowanie zapasów lub inne nieprawidƂowe informacje. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania oczywistych bƂędów oraz do odpowiedniej zmiany lub aktualizacji informacji na Stronie w dowolnym momencie.

 2. Obrazy lub inne elementy wizualne na Stronie sƂuĆŒÄ… wyƂącznie do celĂłw ilustracyjnych i nie gwarantujemy idealnego odzwierciedlenia rzeczywistej wielkoƛci ani dokƂadnego wyglądu, pochodzenia czy funkcji ProduktĂłw. Proszę zapoznać się z potwierdzeniem zamĂłwienia, aby uzyskać szczegóƂowe informacje na temat pojemnoƛci zamĂłwionych ProduktĂłw.

§ 19 OpĂłĆșnienia


 1. MoĆŒe się zdarzyć, ĆŒe nie uda nam się dostarczyć ProduktĂłw w uzgodnionym między nami terminie (i to nie Ty spowodowaƂaƛ/eƛ to opĂłĆșnienie). W przypadku takiego opĂłĆșnienia moĆŒesz:

  a. Wstrzymać pƂatnoƛć lub zaĆŒÄ…dać zwrotu pieniędzy za zamĂłwienie.

  b. Wypowiedzieć umowę.

§ 20 UsƂugi stron trzecich


 1. Czasami polegamy na usƂugach stron trzecich i/lub dostawcach produktĂłw. Tacy dostawcy dziaƂają poza naszą rozsądną kontrolą i nie ponosimy odpowiedzialnoƛci za jakiekolwiek szkody spowodowane przez dziaƂanie lub zaniechanie, ktĂłre moĆŒna im przypisać.

§ 21 Wady i opĂłĆșnienia poza naszą kontrolą


 1. Nie ponosimy odpowiedzialnoƛci za opĂłĆșnienia i wady pozostające poza naszą kontrolą. Jeƛli nasi dostawcy będą opĂłĆșnieni z powodu zdarzenia pozostającego poza naszą kontrolą, skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to moĆŒliwe, aby Cię o tym powiadomić i podejmiemy kroki w celu zminimalizowania skutkĂłw opĂłĆșnienia. Pod warunkiem, ĆŒe to zrobimy, nie będziemy ponosić odpowiedzialnoƛci za wady i opĂłĆșnienia spowodowane zdarzeniem, ale jeƛli istnieje ryzyko istotnej wady lub opĂłĆșnienia, moĆŒesz skontaktować się z nami, aby rozwiązać umowę i otrzymać zwrot pieniędzy za wszelkie Produkty, za ktĂłre zostaƂa wniesiona opƂata, a nie dotarƂy do Ciebie.

§ 22 Dane osobowe w Sklepie internetowym


 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za poƛrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe KlientĂłw zbierane przez administratora za poƛrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy SprzedaĆŒy, a jeĆŒeli Klient wyrazi na to zgodę - takĆŒe w celu marketingowym.

 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

  a. W przypadku Klienta, ktĂłry korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyƂką pocztową lub przesyƂką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoĆșnikowi lub poƛrednikowi realizującemu przesyƂki na zlecenie Administratora.

  b. W przypadku Klienta, ktĂłry korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu pƂatnoƛci elektronicznych lub kartą pƂatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsƂugującemu powyĆŒsze pƂatnoƛci w Sklepie internetowym.

 4. Klient ma prawo dostępu do treƛci swoich danych oraz ich poprawiania.

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy SprzedaĆŒy skutkuje brakiem moĆŒliwoƛci zawarcia tejĆŒe umowy.

§ 23 WƂasnoƛć i prawa wƂasnoƛci intelektualnej


 1. Strona jest wƂasnoƛcią Estrid i jest zarządzana przez Estrid. Wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe, nazwy handlowe, logo i inne prawa wƂasnoƛci intelektualnej lub przemysƂowej, ktĂłre posiadamy i wykorzystujemy, a takĆŒe te prezentowane w Funkcjach (w tym tytuƂy, grafiki, ikony, skrypty, kody ĆșrĂłdƂowe itp.) są naszą wƂasnoƛcią lub wƂasnoƛcią strony trzeciej w postaci licencjodawcĂłw i nie wolno jej powielać, rozpowszechniać, sprzedawać, uĆŒywać, modyfikować, kopiować, ograniczać ani wykorzystywać (w caƂoƛci lub w częƛci) bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Ć»adne prawa wƂasnoƛci intelektualnej nie zostaną przekazane uĆŒytkownikowi ani ĆŒadnej stronie trzeciej zgodnie z niniejszym Regulaminem, ani w ĆŒaden inny sposĂłb w związku z zamĂłwieniem ProduktĂłw lub korzystaniem z innych Funkcji.

 2. Nie wolno manipulować, prĂłbować uzyskać nieautoryzowanego dostępu, modyfikować, wƂamywać się, naprawiać ani dostosowywać w ĆŒaden inny sposĂłb do jakichkolwiek celĂłw ĆŒadnego z naszych materiaƂów, sprzętu, kodĂłw ĆșrĂłdƂowych czy informacji.

 3. Produkty i inne informacje, w tym wszystkie powiązane prawa wƂasnoƛci intelektualnej, dostarczone i udostępnione przez nas, pozostają naszą wyƂączną wƂasnoƛcią. Nie moĆŒesz wykorzystywać naszej wyƂącznej wƂasnoƛci do celĂłw komercyjnych lub jakichkolwiek innych bez naszej pisemnej zgody.

§ 24 Postanowienia koƄcowe


 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z waĆŒnych przyczyn to jest: zmiany przepisĂłw prawa, zmiany sposobĂłw pƂatnoƛci i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpƂywają na realizację postanowieƄ niniejszego Regulaminu. O kaĆŒdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz europejskiego, w szczególnoƛci: Kodeksu cywilnego; ustawy o ƛwiadczeniu usƂug drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobĂłw rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeƄ. W tym celu moĆŒe zƂoĆŒyć skargę za poƛrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

ÂĄTe presentamos nuestro programa de recomendaciones!

Regala un 50 % de descuento en el Starter Kit y consigue cabezales de recambio gratis. Solo tienes que invitar a amigos que aĂșn no formen parte de la familia de Estrid.