Algemene voorwaarden

Inleiding


Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen. U moet minimaal 18 jaar oud zijn om producten te kopen of u op deze website te abonneren.

Deze Algemene Voorwaarden kunt u ook downloaden als PDF: download hier.

Artikel 1 - Definities


Estrid Studios AB: gevestigd te Kungsgatan 12-14, 11143 Stockholm en ingeschreven bij de Zweedse Kamer van Koophandel onder het inschrijvingsnummer 559197-2400 en het nummer: SE559197240001, handelend onder de naam Estrid Studios AB.

Website: de Website van Estrid Studios AB, te raadplegen via https://estrid.com/nl en alle bijbehorende subdomeinen.

De Klant: de natuurlijke persoon die niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met Estrid Studios AB en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Estrid Studios AB en de Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken. Door de Starter Kit te bestellen, sluit je een abonnementsovereenkomst af voor navulmesjes en andere complementaire producten naar keuze. Het abonnement wordt aangeboden met verschillende leveringsfrequenties (bijv. 30, 60, 90 of 120 dagen tussen leveringen) of op jaarbasis wanneer de levering van een jaar in één keer wordt geleverd. De op de website beschikbare abonnementsopties kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Je abonnementsfrequentie of aankomende leveringsdatums kunnen op elk moment vanuit je account worden gewijzigd.

De Klant kan het abonnementsmodel wijzigen en/of het abonnement opzeggen door aanpassingen in de account of door contact met ons Estrid Studios AB op te nemen via de contactinformatie. Wijzigingen moeten ten minste 24 uur voordat de volgende bestelling van producten wordt verwerkt, worden doorgegeven. Indien het abonnement niet tijdig is opgezegd of gewijzigd, zal het automatisch worden verlengd.

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 2 - Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden


 1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Estrid Studios AB zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 2. Indien de Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding, bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Estrid Studios AB slechts bindend, indien en voor zover deze door Estrid Studios AB uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Verwijzingsprogramma van Estrid

Wanneer je een account hebt, kun je deelnemen aan het Verwijzingsprogramma van Estrid door je persoonlijke verwijzingslink te delen die vanuit je account kan worden geopend. Het verwijzingsprogramma biedt voordelen voor zowel de afzender als de ontvanger van de link. Wij behouden ons het recht voor om de voordelen, beschikbaarheid en voorwaarden van het verwijzingsprogramma te wijzigen zonder je hiervan vooraf op de hoogte te stellen.

Artikel 3 - Prijzen en informatie


Alle op de Website en in andere van Estrid Studios AB afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief BTW en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

 1. Er worden geen aparte verzendkosten gerekend.

 2. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Estrid Studios AB kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Estrid Studios AB afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

 3. Estrid Studios AB kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

 4. Producten: het belangrijkste productaanbod is The Starter Kit ("Startkit") en scheermesjes met abonnement. Estrid Studios AB biedt ook aanvullende accessoires en persoonlijke verzorgingsproducten aan, beschikbaar voor eenmalige levering en op abonnement ("Producten", individueel "Product"). Meer informatie over de producten is te vinden op de Website.

  Alle inhoud op de Website is bedoeld voor privé-kennis of informatiedoeleinden. De beschrijving van de scheermesjes door Estrid is niet gecontroleerd door het Bureau voor Medische Producten. Bij de beschrijving van ingrediënten, houdbaarheid en andere bepalingen wordt verwezen naar het oorspronkelijke product.

  Alle Producten moeten worden gebruikt overeenkomstig de bijgevoegde instructies, voorzorgsmaatregelen en richtlijnen. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant ervoor te zorgen dat het product geen stoffen bevat waarvoor de Klant allergisch is.

 5. Alle Producten op de Website, met inbegrip van eventuele monsters die verstrekt worden, zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik. Tenzij anders vermeld, behoudt Estrid Studios AB het recht voor om producten die Estrid Studios AB te koop aanbiedt of die deel uitmaken van een collectie, te vervangen, stop te zetten of te wijzigen zonder de Klant, daarvan vooraf in kennis te stellen.

Artikel 4 - Totstandkoming Overeenkomst


 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Estrid Studios AB en het voldoen aan de daarbij door Estrid Studios AB gestelde voorwaarden.

 2. Indien de Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Estrid Studios AB onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

 3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door de Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Estrid Studios AB het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

 4. Estrid Studios AB kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Estrid Studios AB op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 5 - Uitvoering Overeenkomst


 1. Zodra de bestelling door Estrid Studios AB is ontvangen, stuurt Estrid Studios AB de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

 2. Estrid Studios AB is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

 3. De levertermijn bedraagt in beginsel 30 dagen. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Estrid Studios AB.

 4. Indien Estrid Studios AB de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij de Klant daarvan op de hoogte. De Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

 5. Estrid Studios AB raadt de Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

 6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op de Klant. Als de Klant besluit de producten af te halen, wordt het risco overgedragen bij overdracht van de producten.

 7. Estrid Studios AB is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. De Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Artikel 6 – Herroepingsrecht


 1. Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

 2. De Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Estrid Studios AB binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.

 3. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

  • Als de Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;

  • Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

  • Bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 4. De Klant draagt de kosten voor het retourneren. Binnen de in 6.1. bedoelde herroepingstermijn zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat de Klant in een fysieke winkel zou kunnen of zou worden toegestaan.

 5. De Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product dat het gevolg is van een manier van omgaan met het product dat verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

 6. De Klant kan de Overeenkomst conform de in 6.1. van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal of via de post) te zenden aan Estrid Studios AB, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Estrid Studios AB kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Estrid Studios AB bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft de Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

  Producten kunnen geretourneerd worden naar:
  Mainfreight Warehousing Zaltbommel Wildemanweg 2,
  5301 LT, Zaltbommel
  Nederland

 7. Reeds door de Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan de Klant op dezelfde wijze als dat de Klant de bestelling heeft betaald. Als de Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Estrid Studios AB de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij Estrid Studios AB aanbiedt het product zelf af te halen, mag Estrid Studios AB wachten met terugbetalen tot Estrid Studios AB het product heeft ontvangen of tot de Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

 8. Op de Website wordt duidelijk gemaakt, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld. Voor zendingen die op het ophaalpunt blijven nadat bericht is gegeven- bijvoorbeeld omdat de ontvanger de zending niet heeft geaccepteerd berekent Estrid Studios AB een vergoeding per zending.

Artikel 7 - Betaling


 1. De Klant dient de betalingen aan Estrid Studios AB volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Estrid Studios AB is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

 2. De Klant kan betalen via een reeks van verschillende betaalmethodes zoals IDEAL, Paypal, bankkaart of op factuur. Er worden geen kosten hiervoor aangerekend. Specifieke regels gelden voor sommige van deze betaalmethodes die aangeboden worden. Deze regels worden aangeduid bij de checkout, afhankelijk van de methode waar ze op toepassing van zijn.

Artikel 8 - Garantie en reclamatie


 1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Estrid Studios AB een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten. Estrid Studios AB is verantwoordelijk voor eventuele gebreken die bestaan op het moment dat de Klant de producten ontvangt. Estrid Studios AB is niet verantwoordelijk voor defecten die door de Klant zijn veroorzaakt, bijvoorbeeld als deze de instructies niet heeft opgevolgd of niet goed voor de producten heeft gezorgd.

 2. Estrid Studios AB staat ervoor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Estrid Studios AB er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

 3. De producten worden alleen als gebrekkig beschouwd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, bv. de Zweedse wet inzake de verkoop van consumptiegoederen (1990:932) en de wet inzake productaansprakelijkheid (1992:18). Producten worden bijvoorbeeld in de volgende gevallen als gebrekkig beschouwd: Als de Klant niet op de hoogte gebracht is van details over het product die Estrid Studios AB kennen of hadden moeten kennen en waarvan de Klant redelijkerwijs kon verwachten op de hoogte te zijn, indien dit verzuim om te informeren de beslissing tot aankoop had kunnen beïnvloeden. Indien de producten als defect of gebrekkig beschouwd kunnen worden, hoeven deze niet geretourneerd te worden door de Klant.

 4. Het product verkeert in een slechtere staat dan de Klant redelijkerwijs op grond van de prijs, de ouderdom en andere omstandigheden van het product had kunnen verwachten.

 5. Als de Klant van mening is dat de Producten gebreken vertonen, kan de Klant hierover een klacht indienen door Estrid Studios AB daarvan in kennis te stellen via de contactgegevens op de Website. De Klant moet een klacht indienen binnen een redelijke termijn (binnen twee maanden wordt altijd als een redelijke termijn beschouwd) vanaf het moment dat de Klant het gebrek hebt opgemerkt of had moeten opmerken. De Klant kan geen klacht indienen over gebreken die later dan drie (3) jaar na de datum van aankoop van de producten worden ontdekt.
  In geval van vergissing, heeft de Klant het recht om: betaling in te houden voor een bedrag dat voldoende is om uw vordering veilig te stellen.

 6. Een nieuwe levering aanvragen betekent dat de Klant andere overeenkomstige producten zal ontvangen. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient de Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Estrid Studios AB daarvan in kennis te stellen. Indien Estrid Studios AB de klacht gegrond acht, worden na overleg met de Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door de Klant betaalde prijs over het product.

  Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Estrid Studios AB ervan in kennis stellen dat de Klant de aankoop annuleert door een duidelijke schriftelijke kennisgeving in die zin via onze Contactgegevens. Indien de Klant niet direct contact met Estrid Studios AB wenst op te nemen via de Contactgegevens, kan de Klant gebruik maken van het retourformulier.

Om de termijn voor het herroepingsrecht in acht te nemen, volstaat het voor de Klant om schriftelijke kennisgeving van het voornemen om het herroepingsrecht uit te oefenen, vóór het verstrijken van de herroepingstermijn te sturen naar Estrid Studios AB.

Gevolgen van het herroepingsrecht: Indien de Klant wenst het herroepingsrecht uit te oefenen, zal Estrid Studios AB alle betalingen die Estrid Studios AB van de Klant hebben ontvangen terugbetalen, op voorwaarde dat de producten onverwijld en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de datum waarop Estrid Studios AB de kennisgeving van herroeping heeft ontvangen, in ongewijzigde staat worden geretourneerd.

Om hygiënische redenen is het herroepingsrecht niet van toepassing indien de verzegeling van de goederen verbroken is. In deze gevallen zal Estrid Studios AB een prijsvermindering toepassen die overeenkomt met de waarde van de goederen in kwestie. Terugbetalingen zullen worden gedaan via dezelfde betaalmethode die de Klant bij de oorspronkelijke betaling hebt gebruikt.

De Klant stuurt de producten terug door deze (inclusief de retourbewijs, kwitantie of ander bewijs van uw aankoop) naar het volgende adres te sturen:

Mainfreight Warehousing Zaltbommel

Wildemanweg 2

5301 LT, Zaltbommel

Nederland

De Klant zal hiervoor de verzendkosten op zich nemen.

Artikel 9 - Klachtenprocedure


 1. Indien de Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Estrid Studios AB, dan kan hij bij Estrid Studios AB telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

 2. Estrid Studios AB geeft de Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Estrid Studios AB binnen 7 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van de Klant.

 3. De Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillen beslechtingsplatform, te bereiken via: http://ec.europa.eu/odr/ of via de geschillencommissie: https://www.degeschillencommissie.nl/komt-u-niet-tot-een-oplossing/.

Artikel 10 - Persoonsgegevens


1. Estrid Studios AB verwerkt de persoonsgegevens van de Klant conform de privacy statement. Een account wordt automatisch voor de Klant aangemaakt wanneer deze voor de eerste keer Producten bestelt, en kan ook worden aangemaakt zonder order te plaatsen. De account mag niet aan anderen worden overgedragen en de Klant kan slechts één (1) account registreren.

Artikel 11 - Slotbepalingen


 1. Op de Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

 1. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Estrid Studios AB gevestigd is.

 2. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte te geven.

 3. Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e- mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens


Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Estrid Studios AB

Kungsgatan 12-14

111 35 Stockholm

E-mail: [email protected]

Sociale media: @heyestrid

Bwt-nummer (OSS): SE559197240601

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping


Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Sano moikka uudelle suositteluohjelmallemme!

Suosittele ystäville! He saavat ilmaisen matkakotelon, ja sinä saat €6.95 alennusta seuraavasta tilauksestasi.